Saturday, April 2, 2011

Prayer for the Canonization of Blessed Pedro Calungsod

(ENGLISH)

O God, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, graciously grant the canonization of Blessed Pedro Calungsod, if it be for the greater glory of your Name and for the good our souls. AMEN.

Our Father... Hail Mary... Glory be.

For the Canonization of Blessed Pedro Calungsod, let us pray to the Lord.

(CEBUANO)

O Dios, pinaagi sa pangama sa Mahal nga Birhen Maria, mapuangurong itugot ang Kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod, kung ugaling kini alang sa labaw'ng kahimayaan sa Imong Ngalan ug alang sa kaayohan sa among mga kalag. AMEN.

Amahan Namo.... Maghimaya ka Maria... Himaya sa Amahan....

Alang sa Kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod, mag-ampo kita sa Ginoo.

No comments: